Logo for Solrød Strand Kajakklub

En klub både med havkajak og SUP

Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 26. oktober 2023 kl. 19.00 i Strandens Hus. Foreløbig dagsorden er en del af Nyhedsbrev nr. 124, der den 20. september er rundsendt til alle medlemmer af SSKA. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde, senest den 13. oktober 2023 skriv til kd.ka1696364421jakdo1696364421rlos@1696364421dnamr1696364421of1696364421 Endelig dagsorden og regnskab udsendes 8 dage før generalforsamlingen. Vel mødt. Tilmeld dig venligst af hensyn til traktement. Bestyrelsen
SSKA er en aktiv kajak klub med roning afpasset deltagernes forudsætninger og de aktuelle vejrforhold. SSKA har uddannelsesaktiviteter, medlemsarrangementer, kajakyoga, kajakfitness, SUP og sociale arrangementer. Du kan læse meget mere om SSKA på hjemmesiden.

Vedtægter

Vedtægter for Solrød Strand Kajakklub

§1 Navn, hjemsted

Foreningens navn er Solrød Strand Kajakklub med hjemsted i Solrød Kommune.

§2 Formål

Foreningen har til formål at fremme friluftslivet gennem kendskabet til kajak og andet idrætsligt og kulturelt virke.

§3 Medlemmer, kontingent

Enhver person kan blive aktivt (roende) eller passivt (ikke-roende) medlem af foreningen mod et kontingent, hvis størrelse fastsættes af foreningens bestyrelse. Bestyrelsen kan oprette forskellige gruppetyper for aktive medlemmer.
Medlemmers indmeldelse og udmeldelse skal ske til bestyrelsen. Nye medlemmer betaler kontingent ved indmeldelsen.
Årskontingentet opkræves forud. Undlader et medlem at erlægge kontingent, når det opkræves, betragtes medlemmet som værende udtrådt af foreningen. Den specificerede kvittering eller andet bevis for betaling gælder som medlemsbevis, og medlemskabet regnes aktivt fra betalingstidspunktet.

§4 Medlemmernes forpligtelser

Medlemmerne er til enhver tid forpligtede til at følge de anvisninger og sikkerhedsbestemmelser, der af bestyrelsen er offentliggjort ved opslag og på foreningens hjemmeside.
Medlemmer er forpligtede til at følge de retningslinjer, der gælder for sporløs færd i naturen.
Medlemmer skal ved indmeldelsen oplyse:
om deres svømmefærdigheder modsvarer foreningens sikkerhedskrav, og
om deres helbredstilstand giver anledning til særlig opmærksomhed.
Medlemmer kan udelukkes eller ekskluderes, hvis de ikke følger foreningens anvisninger og sikkerhedsbestemmelser eller opfører sig på en måde, der er i alvorlig strid med de naturhensyn et sporløst friluftsliv kræver.
Enhver eksklusion kan indankes for foreningens først kommende generalforsamling.

§5 Foreningsmyndighed

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned. Bestyrelsen kan sammenkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det fornødent. Ekstraordinær generalforsamling skal desuden afholdes, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlinger bekendtgøres med mindst 4 ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside/E-mail. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling, hvorefter dagsordenen bekendtgøres på hjemmesiden./E-mail.
Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent og 2 stemmetællere, Formandens beretning, Foreningens regnskab, , Indkomne forslag, Valg af bestyrelsesmedlemmer, Valg af revisor, Eventuelt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Den ledes af en af de stemmeberettigede valgt dirigenter. Alle fremmødte medlemmer, der har været aktive medlemmer i mere end 3 måneder, har stemmeret og er valgbare. Dog skal bestyrelsesmedlemmer og revisorer være fuldt myndige. Dirigenten leder alle valg ved hjælp af 2 stemmetællere. Alle valg foregår ved håndsoprækning, med mindre mindst 1/5 af de fremmødte forlanger skriftlig afstemning.

§6 Foreningens bestyrelse

Foreningens bestyrelse består af 5-7 personer, der vælges for en periode på 2 år, samt en suppleant med en valgperiode på 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Såfremt formanden ikke kan fungere sin valgperiode ud, ledes foreningen af næstformanden indtil nærmest følgende generalforsamling.
Endvidere vælges hvert år på generalforsamlingen en revisor og en revisorsuppleant.
Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøder efter behov eller når et bestyrelsesmedlem kræver det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af de valgte er til stede. Afgørelser kan træffes ved stemmeflertal. Hvis stemmerne står lige gør formandens stemme udslaget.
Bestyrelsens forhandlinger og beslutninger indføres i en forhandlingsprotokol, som ved hvert mødes afslutning godkendes af de tilstedeværende.
Regnskab
Foreningens regnskabsperiode er 1.9. – 31.8.. Første regnskabsår afsluttes den 31.8.2012.

§7 Tegningsregler

Solrød Strand Kajakklub tegnes af foreningens formand og foreningens kasserer i forening. Foreningens kasserer er bemyndiget til selvstændigt at disponere i forhold til den almindelige drift.

§8 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun finde sted når der foreligger et skriftligt forslag og ”forslag til vedtægtsændring” er sat på dagsordenen. Vedtægtsændringer kan kun vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for den endelige udformning, og træder først i kraft, når de er bekræftet på en efterfølgende generalforsamling.

§9 Ophør af foreningen

Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 uger og højst 6 ugers mellemrum og kan kun opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer begge gange stemmer for dette.
Ved opløsning af foreningen anvendes en eventuel formue til godkendt almennyttige formål. Den nærmere anvendelse i overensstemmelse med dette afgøres af den sidste af disse generalforsamlinger efter indstilling fra den første.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 8. januar 2015

Lars Juhl (formand)    Lars Raagaard    Jan Madsen    Michael Brondt Pedersen    Hans Leed
Dirigent: Per Valentin Olsen

Senest opdateret d. 17-01-2015