Logo for Solrød Strand Kajakklub

En klub for alle aldersgrupper

Sikkerhed

Sikkerhedsbestemmelser for Solrød Strand Kajakklub  

1. Generelt
Disse bestemmelser gælder for roning i Solrød Strand Kajakklub og er udarbejdet for din sikkerheds skyld. Samtidigt skal de sikre at du som kajakroer opnår de fornødne færdigheder for at færdes sikkert på vandet, i en kajak du behersker. Den enkelte roer er i enhver situation ansvarlig for sig selv. Dette gælder også under fællesture.
En fællestur/klubtur betegnes som en udflugt annonceret via Rokort.dk eller klubbens hjemmeside.
Reglementet gælder også på private ture hvori der indgår materiel (fx svømmevest, pagajflyder eller lignende) udlånt fra Solrød Strand Kajakklub.
Roerne er inddelt i 3 grupper:

2. Aldersbetingelser
Minimumsalderen er fyldt 14 år. Solrød Strand Kajakklub frigiver kun roere til solo-roning, der er personligt myndige, dvs. mindst 18 år. For personer mellem 14 – 17 år kræves forældres (forældremyndighedshavers) godkendelse.

3. Ansvar
Den enkelte roer er i enhver situation ansvarlig for sig selv.

Roere skal på fællesture respektere de mindstebetingelser den aktuelle turleder måtte beslutte.

Skader på kajakker og andet materiel opstået på grund af uagtsomhed eller hensynsløshed erstattes af roeren selv.

4. Nye medlemmer
Nye medlemmer, skal orienteres om risikoen ved at ro, hvis man lider af sygdomme, der kan medføre lammelser eller mistet bevidsthed.

Nye medlemmer, skal ved underskrift oplyse, hvis de lider af sygdomme, i kraft af hvilke de kan få lammelser eller miste bevidstheden

Nye medlemmer, skal ved underskrift acceptere, at de ror kajak på egen risiko, og at de har læst og forstår klubbens Sikkerhedsbestemmelser.
Nye medlemmer, der har opnået færdigheder svarende til IPP1 eller IPP2 status i en anden klub skal aflægge en prøve udarbejdet at en certificeret kajakinstruktør før statussen er gældende i Solrød Strand Kajakklub.

5. Sygdom og handicap
Medlemmer skal ved indmelding oplyse, om de har handicap eller lider af sygdomme, der kan have betydning for sikkerheden under roning. Medlemmer skal være specielt opmærksomme på lidelser, der kan medføre lammelse eller bevidsthedstab.

Medlemmer skal selv vurdere dette, helst i samråd med egen læge, og selv træffe beslutning om deltagelse i roning. Alle kan fra tid til anden pådrage sig lidelser, der ikke nødvendigvis forhindrer kajakroning. Solrød Strand Kajakklub kan ikke vurdere helbredsforhold, men påpeger, at medicinering både kan påvirke dømmekraften og have betydning for en roers fysiske udfoldelsesmuligheder. Der skal derfor udvises særlig opmærksomhed over for medicin, der er mærket med advarselstrekant for trafikanter, og medicin, der påvirker dømmekraft og/eller balance evnen.

På fællesture skal medlemmer orientere turlederen, hvis der er risiko for helbredsproblemer.

6. Færdigheder og sikkerhedsudstyr
Alle roere skal være sikre svømmere. Formålet med dette er et trygt ophold i vand ved kajakken. 600 meter svømning i en svømmehal er en enkel, personlig målestok for en voksen.
Kapel / skørt samt godkendt svømme- eller redningsvest skal altid medbringes og bør altid bæres.
Beklædning efter årstiden og hjælpemidler efter eget valg medbringes.
Ifm. klubture/fællesture kan turlederen forlange demonstration af selvredning/makkerredning.

Normalt tur-udstyr som drikkevand, mad/energi og skiftetøj medbringes efter roerens valg. Er kajakken ikke udstyret med et skot, der sikrer kajakkens opdrift ved bordfyldning, skal kajakken være udstyret med opdriftsposer.

Supplerende sikkerhedsudstyr medbringes efter roerens skøn, og kan bl.a. omfatte:

·         Øsekar eller pumpe
·         Kompas
·         Pagajline, til sikring af egen pagaj
·         Pagajflyder (Paddlefloat),
·         Reservepagaj, eventuelt fælles for flere roere
·         Lys / strobe, til markering i mørke iht. søvejsreglerne
·         Vandbeskyttet telefon eller tilsvarende
·         Solcreme

7. Sommerreglement

7.1. Elever – Nybegyndere under instruktion – Regler og færdigheder

Medlem i Solrød Strand Kajakklub der er under instruktion, eller fremmede på prøvetur.

Ror altid med svømme-/redningsvest og i følgeskab med en af klubben udpeget kajakinstruktør..

7.2. IPP1 – Let øvede roere – Regler og færdigheder

Før roning undersøges kajakken for skader og mangler

Ror fortrinsvist i robuste kajakker.

Der roes som hovedregel aldrig alene. Er du under 18 år skal ledsageren være over 18 år. Bestyrelsen/kajakrochefen kan dog på tur-til-tur basis vælge at give dispensation og lade erfarne IPP1’ere ro alene, forudsat at vandtemperatur og vejrudsigt tages i betragtning.

Der må roes dagsture fra Hundige havn til Køge Marina. Dog er farvandet begrænset fra Solrød Strandpark til nærmeste høfte ved Mosede Fort, de første 100km.
Der må roes i dagtimerne fra 30 minutter før solopgang til 30 minutter efter solnedgang.

Skal holde sig indenfor en afstand af 300 m fra kysten. Dog er det tilladt at krydse en fjord eller lignende.

Ror altid med svømme-/redningsvest

7.3. IPP2 – Øvede roere – Regler og færdigheder

Opfylde punkterne nævnt under “Regler og færdigheder for IPP1 – Let øvede roere

Må ro alene (solo-roning), dog skal venner eller pårørende orienteres om roplanen og forventet hjemkomst.

Kan iføre sig redningsvest i vandet og kan entre kajakken ved egen hjælp, to på hinanden følgende gange, og føre den videre.

Skal have opnået tilfredsstillende ro-teknik og balance.

Udvise ansvarlighed og dømmekraft jf pjecerne “Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak”, “Værd at vide om vejr og bølger” og “Værd at vide om kulde og påklædning til søs” samt ”Lov og ret på vandet” udgivet af Søsportens Sikkerhedsråd.

Have roet mindst 100 km og have kendskab til søkort & kompas.
Lokalkendskab mht. kystens landgangsmuligheder og mht. viden om vejrbetingede forhold ved denne kyst.
Roning andre steder end i farvandet mellem Hundige havn og Køge havn aftales altid med en instruktør eller et bestyrelsesmedlem – hvis muligt bør kajakrochefen kontaktes. Overskrides forventet hjemkomst væsentligt kan bestyrelsen foranledige kajakken afhentet på roeren regning.

I øvrigt opfordres til jævnligt at træne på redningsteknikkerne.

8. Vinterreglement

I vinterhalvåret, hvor vandtemperaturen er under 8°C skal beklædningen beskytte mod underafkøling. En sådan beklædning består som minimum af en vind- og vandafvisende yderbeklædning samt gerne flere lag af svedtransporterende undertøj som kan holde på varmen, når man ligger i vandet. Det store varmetab fra hovedet bør også reduceres med f.eks. en hue.
Der foretages ikke instruktion eller prøvetimer i perioden hvor vinterreglementet gælder.
Desuden er den maksimale roafstand fra kysten indskrænket til 50 m fra knædybt vand.
Hav altid for øje at en kajaktur kan føre til en svømmetur.

9. Ordensregler

Efter endt tur vaskes klubkajakken og lægges på plads. Skader på materiel noteres. Skønnes skaden på kajakken at være af sikkerhedsmæssig karakter skal den skiltes og kajakken må ikke benyttes før udbedring er sket. Øvrige kajakker der opbevares i klubbens kajakgarrage eller kajakstativer vaskes og rengøres for sand og lignende inden oplægning.
Sidste medlem der forlader kajakopbevaringen sørger for aflåsning.

Version  den 30-11-2013

 


Vejledning ved vinterroning

Dette materiale Vinterroning slides   blev brugt til en aften afholdt dec. 2018 om sikkerhed ved vinterroning. Her er mange gode informationer. 

Læs også denne http://www.soesport.dk/PjecerIPdf/Kulde2013.pdf

Se også dette:

https://www.dgi.dk/kano-og-kajak/kano-og-kajak/artikler/makkerredning-i-koldt-vand


Turledelse i Solrød Kajakklub

Solrød Strand Kajaklub turledelse

Undervisningsmateriale fra kursus om Tryghed på vandet.

Tryghed på vandet – kursus – teori

Sikkerhed i svømmehallen

Der skal altid være en til stede i svømmehallen der har bassinprøven..

Krav til bassinprøven

  • Udspring fra bassinkant efterfulgt af 50 m frisvømning på max. 1 min 30 sek.
  • To på hinanden følgende dykninger fra vandtrædning til bassinbund efter bjærgedukke.
  • Undsætning af panisk svømmer og bjærgning til kanten.
  • To frigørelsesgreb, 10 m bjærgning af panisk svømmer samt optagning af medie i samarbejde med hjælper(ved bassinkanten).
  • Udspring fra bassinkant efter bjærgedukke der er placeret på bunden 12 m fra udspring.
  • Overhøring i førstehjælp, inkl. genoplivning og hjertemassage på dukke.
  • Prøven gennemføres med én svømmer ad gangen og varer ca. 15 min. med det hele.

Livredning i svømmehal        https://youtu.be/VbqgwL5eOv8

Kontakt Kirsten Hjøllund, hvis du kunne tænke dig at tage bassinprøven.

Senest opdateret den 07.12.2018