Logo for Solrød Strand Kajakklub

En klub både med havkajak og SUP

Sikkerhed

Sikkerhedsbestemmelser for Solrød Strand Kajakklub

Formål:
Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at fremme sikker roning og forhindre ulykker.
Sikkerhedsbestemmelserne er gældende for al roning i klubregi og såvel medlemmer som gæster er forpligtet til at overholde disse bestemmelser. Roning i klubregi er en fællestur/klubtur som er annonceret via MemberLink eller klubbens hjemmeside.
Bestemmelserne gælder også på private ture hvori klubbens materiel indgår (fx svømmevest, pagajflyder eller lignende)

Almene bestemmelser:

Aldersbetingelser
Minimumsalderen er fyldt 14 år. Solrød Strand Kajakklub frigiver kun roere til solo-roning, der er personligt myndige, dvs. mindst 18 år. For personer mellem 14 – 17 år kræves forældres (forældremyndighedshavers) godkendelse.
Personligt ansvar
Den enkelte roer er i enhver situation ansvarlig for sig selv og medlemmer skal inden turen, foretage en risikovurdering og til enhver tid ro efter evne, uanset hvad sikkerhedsbestemmelserne i øvrigt giver mulighed for.
Den frigivne roer har ansvaret for at vedligeholde egne sikkerhedsmæssige færdigheder.
Ved indmeldelse accepteres det at man ror kajak på egen risiko, og at mn har læst og forstår klubbens Sikkerhedsbestemmelser.
Under turledelse
Hvis du er under turledelse, skal du følge turlederens anvisninger og instrukser. Følger du ikke disse anvisninger kan du blive ekskluderet af turen.
Turlederen har ret til at afvise dig hvis det vurderes at du ikke kan deltage i turen på grund af manglende erfaring eller fysik. Det er dig der har det endelige ansvar for din egen sikkerhed og du skal sige fra hvis turens rammer rækker ud over evner og formåen.
Din formåen bør være således, at du f.eks kan ro til Mosede og tilbage på ca. 2. timer og 10 minutter. Ellers bør du kontakte turlederen inden du melder dig til turen.
Under turen bør du holde dig i gruppens nærhed, så turlederen kan kontakte dig.
Er du i tvivl om ovenstående, så spørg turlederen før start.
Inden man går på vandet, giver turlederen en kollektiv sikkerhedsinstruks.

Færdigheder og sikkerhedsudstyr
Alle roere skal være sikre svømmere og i stand til at svømme 600 meter. Medlemmer bør vedligeholde egne svømmefærdigheder ved at benytte klubbens træningsfaciliteter i svømmehal i vinterhalvåret.
Godkendt svømme- eller redningsvest skal altid bæres. Som hovedregel anvendes sprayskirt, men kun hvis roeren er fortrolig med frigørelse af denne.
Beklædning skal tilpasses efter årstiden og vandets temperatur.
I forbindelse med klubture/fællesture kan turlederen forlange demonstration af selvredning/makkerredning.

Drikkevand, mad/energi og skiftetøj medbringes efter turens forhold og roerens valg.
På langtur skal hver roer (eller gruppe) medbringe mindst en vandbeskyttet telefon eller tilsvarende
Supplerende sikkerhedsudstyr medbringes efter roerens skøn, og kan bl.a. omfatte:

 • Pumpe
 • Kompas
 • Pagajline, til sikring af egen pagaj
 • Pagajflyder (Paddlefloat),
 • Reservepagaj, eventuelt fælles for flere roere
 • Lys / strobe, til markering i mørke iht. søvejsreglerne
 • Solcreme

Ethvert medlem er ansvarlig for at tjekke båd, materiel og sikkerhedsudstyr inden turen. Giv besked om eventuelle fejl eller mangler på klubmateriel til klubbens bestyrelse. Skadet kajak skal fejlmeldes via MemberLink.

Lokalt rovand
Lokalt rovand udgør strækningen fra Køge Marina/havn i syd til Hundige Havn/Greve Marina i nord.
Der kan rejse sig en del bølger i Køge Bugt og man skal derfor have færdigheder til at kunne håndtere disse. Tjek altid vindstyrke før en tur og det kan være en god ide at ro ud i modvind og hjem i rygvind.
Ved fralandsvind skal der udvises ekstra agtpågivenhed da det kan være svært/umuligt at svømme sin kajak op ved kæntring.

Nye medlemmer
Nye medlemmer, skal ved ansøgning om indmeldelse, oplyse, hvis de lider af sygdomme, i kraft af hvilke de kan få lammelser eller miste bevidstheden

Nye medlemmer, der har opnået færdigheder svarende til IPP1 eller IPP2 status i en anden klub skal aflægge en prøve udarbejdet at en certificeret kajakinstruktør før statussen er gældende i Solrød Strand Kajakklub.
Nye medlemmer kan kun benytte klubbens materiel hvis man har opnået status som IPP1 eller IPP2.

Nye medlemmer, skal orienteres om risikoen ved at ro, hvis man lider af sygdomme, der kan medføre lammelser eller mistet bevidsthed. Medlemmer skal ved indmelding oplyse, om de har handicap eller lider af sygdomme, der kan have betydning for sikkerheden under roning. Medlemmer skal være specielt opmærksomme på lidelser, der kan medføre lammelse eller bevidsthedstab.

Medlemmer skal selv vurdere dette, helst i samråd med egen læge, og selv træffe beslutning om deltagelse i roning. Alle kan fra tid til anden pådrage sig lidelser, der ikke nødvendigvis forhindrer kajakroning. Solrød Strand Kajakklub kan ikke vurdere helbredsforhold, men påpeger, at medicinering både kan påvirke dømmekraften og have betydning for en roers fysiske udfoldelsesmuligheder. Der skal derfor udvises særlig opmærksomhed over for medicin, der er mærket med advarselstrekant for trafikanter, og medicin, der påvirker dømmekraft og/eller balanceevnen.

Nye kajakroere uden forudgående erfaring
Uerfarne roere skal deltage i klubbens kursusaktiviteter med henblik på at blive certificeres som IPP1 eller IPP2. Krav og betingelser er beskrevet under Opstartsforløb.

Gæster på prøvetur må, efter aftale med rochefen eller en fra bestyrelsen, kun ro sammen med en af klubbens instruktører eller en anden udpeget erfaren roer.
Den erfarne roer skal sikre at de sikkerhedsmæssige forhold overholdes, herunder krav om svømmevest
Svømmekravet skal opfyldes af deltagere på prøvetur.

IPP1 – Let øvede roere – Regler og færdigheder
IPP1-roeren skal ro under beskyttede forhold, på overvejende fladt vand, evt lidt bølger. Roeren skal have de grundlæggende færdigheder til at kunne håndtere kajakken og udstyr og ro i lokalt rovand.
Kun klubbens plastickajakker må bookes af IPP1-roeren.
Der roes aldrig alene. Er man under 18 år skal ledsageren være over 18 år.
To EPP1ére som er helt fortrolige med makkerredning, må ro alene sammen.
Bestyrelsen/rochefen kan dog på tur-til-tur basis vælge at give dispensation og lade erfarne IPP1’ere ro alene, forudsat at vandtemperatur og vejrudsigt tages i betragtning.
De første 50 km er farvandet begrænset fra Solrød Strandpark til nærmeste høfte ved Mosede Fort
Der må roes i dagtimerne.
Der skal ros kystnært, d.v.s så tæt på land at det er muligt at bjærge sig i land ved uheld.
Der skal altid bæres svømme-/redningsvest

IPP2 – Øvede roere – Regler og færdigheder
IPP2-roeren skal opfylde punkterne nævnt under “Regler og færdigheder for IPP1 – Let øvede roere”og må ro alene (solo-roning), dog skal venner eller pårørende orienteres om roplan og forventet hjemkomst.

 • Være iført redningsvest og i stand til at entre kajakken ved egen hjælp, to på hinanden følgende gange, og føre den videre.Skal have opnået tilfredsstillende ro-teknik og balance.
 • Udvise ansvarlighed og dømmekraft i forhold til vejret og relevant påklædning i forhold til årstiden samt udvise agtpågivenhed i forhold til andre vandsportsudøvere/fartøjer.
 • Kendskab mht. kystens landgangsmuligheder og mht. viden om vejrbetingede forhold ved denne kyst.
 • Den øvede roer skal jævnligt træne og vedligeholde egne færdigheder herunder redningsteknikkerne.

IPP3 – Erfarne roere – Regler og færdigheder
IPP3-roeren skal opfylde punkterne nævnt under “Regler og færdigheder for IPP1 og IPP2” og må ro alene på havet under mere udfordrende hav- og vindforhold og har et vist erfaringsniveau.

Turledere
Turledere har gennemgået DKF Instruktør2/turlederuddanelse eller klubbens interne turlederuddannelse. Eller tilsvarende hos DGI. Turledere bør altid anvendes på ture udenfor det lokale rovand, som defineret ovenfor.

På ture i lokalt rovand kan alle slå en tur op på rokort under hensyntagen til egne evner, som beskrevet ovenfor.

Roning parvis eller i gruppe
Når to eller flere ror sammen øges sikkerheden hvis man sikrer kommunikationen indbyrdes og hele tiden er i stand til at se hinanden.

Sørg for at ingen sakker bagud og kommer til at ro alene, men sørg for hele tiden at have et makkerskab med en eller flere roere, som er i stand til at hjælpe hinanden.

Sørg for at der er en turleder som har overblik over turens udfordringer. Det er turlederens ansvar at koordinere løbende i tilfælde af ændringer under turen.

Aftal hvad der skal gøres ”Hvis nu….”

Det er det enkelte medlems ansvar at foretage en risikovurdering.

En risikovurdering er at egen erfaring og formåen og tilstand sammenholdes med de forventede roforhold som:
• Vand- og luttemperatur
• Vindhastighed og strømforhold
• Vindretning
• Nat/tåge
• Bølgehøjde
• Afstand til land
• Potentielle nødruter
• Ror man solo, med makker, i gruppe eller i gruppe under ledelse
• Andre gruppemedlemmers formåen og tilstand
• Nødvendigt sikkerhedsudstyr og nødforplejning
• Roning i skydeområder og trafikhavne
• Egen påklædning
• Kajakkernes egenskaber og tilstand
• Egnede landingspladser

Roning om vinteren
Vinterhalvåret defineres fra standerstrygning (3. søndag i oktober) til standerhejsning (3. søndag i april)

I vinterhalvåret, hvor vandtemperaturen er under 10°C skal beklædningen beskytte mod underafkøling. En sådan beklædning består som minimum af en vind- og vandafvisende yderbeklædning samt gerne flere lag af svedtransporterende undertøj som kan holde på varmen, når man ligger i vandet. Tørdragt anbefales.
Det store varmetab fra hovedet bør også reduceres med f.eks. en hue.

Der foretages ikke prøvetimer i perioden hvor vinterreglementet gælder.

Desuden er den maksimale afstand fra kysten indskrænket til 50 m fra knædybt vand.
Hav altid for øje at en kajaktur kan føre til en svømmetur. Som udgangspunkt ror man aldrig alene i vinterhalvåret.

Det anbefales at det enkelte medlem jævnligt øver redninger – også i koldt vand.

Roning i mørke
Mørkeroning må kun foretages af frigivne roere og der skal medbringes et hvidt lys som skal kunne ses på 300 meters afstand.

Ordensregler
Efter endt tur vaskes klubkajakken og lægges på plads.
Hvis klubbens vest og/eller sprayskirt har været benyttes, afskylles disse og hænges på plads i depotet.

Skader på materiel skal fejlmeldes via MemberLink
Skønnes skaden på kajakken at være af sikkerhedsmæssig karakter skal dette straks skiltes på kajakken og kajakken må ikke benyttes før udbedring er sket. Skader på kajakker og andet materiel opstået på grund af uagtsomhed eller hensynsløshed erstattes af roeren selv.

Husk også at lukke for vandet og hænge vandslangerne på plads

Sidste medlem der forlader klubben, sikrer at der er låst i både klubhus, kajakhus, depot og omklædningsrum.

Version den 27. marts 2021